ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : สกุลเงิน (83 )

เงิน คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่คนในสังคมยอมรับ โดยหน่วยของเงินเรียกว่า "สกุลเงิน" แต่เนื่องจากสกุลเงินสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สัญลักษณ์ หรือธงชาติ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567
pdf
มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : ประเทศ (63 )

"ประเทศ" เป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ระบุข้อมูลทั้งสถิติประชากรและสังคม สถิติด้านเศรษฐกิจ และสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567
pdf
มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : เพศ (125 )

"เพศ" เป็นตัวแปรพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์เพื่อประโยชน์ในทางสถิติ ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อนำเสนอให้เห็นถึงสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567
pdf
มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : อายุ (80 )

อายุเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้กำหนดคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากร ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูลอายุเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะในกรณีของข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างกัน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567
pdf
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (762 )

วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf