ขนาดตัวอักษร |    
พบ 96 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด ทส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565  
pdf xlsx
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2565  
url pdf xlsx csv
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2565  
csv xlsx pdf url
จำนวนพื้นที่วนอุทยาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2565  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2565  
pdf xlsx
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2565  
html xlsx pdf
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2565  
html xlsx pdf
สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 เมษายน 2565  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและรายชื่อเขตห้ามล่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 เมษายน 2565  
xlsx pdf
จำนวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 เมษายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2565  
xlsx pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการหารือและยืนยันความต้องการ 1. รายงานการประชุม หรือ email ยืนยันความต้องการ 2. รายชื่อผู้ใช้ข้อมูลที่สำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น 1. การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx pdf
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นเครื่องมือให้กระทรวงพลังงาน ใช้รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครการต่าง ๆ โดยติดตามผลและบันทึกในระบบรายเดือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx csv docx pdf
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับภาคีการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ชุมชนในเขตอุทยานที่สายส่งไฟ ฟ้าเข้าไม่ถึง ตำบลป่าเด็ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf csv xlsx
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำขึ้นทุกต้นปีงบประมาณเพื่อเป็นแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf xlsx csv
เป็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx csv pdf
รายงานประจำปี เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ของกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่ต่อภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf docx pptx xlsx csv
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx json csv pdf