ขนาดตัวอักษร |    
พบ 121 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
json pdf xls
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2565  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2565  
csv json pdf
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx json csv pdf
จัดเก็บข้อมูลรายไตรมาส กลุ่มเป้าหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด ผู้ใช้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่สุ่มเก็บจากพื้นที่เป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 (https://moph.cc/cjpGUMqkg)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
เป็นข้อมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
ข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประกอบด้วยประเด็น G: GARBAGE การจัดการขยะ R: RESTROOM การพัฒนาส้วมสะอาด E: ENERGY...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
เป็นข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 29 จังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
ฐานข้อมูลผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บนเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url json pdf
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ฐานข้อมูลมติ ครม. (บนเว็บไซต์ สลค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url json pdf
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่ไม่ต้องเปิดเผย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลฐานันดร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json