ขนาดตัวอักษร |    
พบ 36 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
12 มิถุนายน 2563  
pdf
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xlsx pdf xls
ธุรกรรมในสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทุนหรืออรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (Transaction in nonfinancial assets)
17 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx pdf
เป็นการแสดงผลการดําเนินงานของภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการครัง(ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics(GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001 ประกอบด้วยรายได้...
12 กุมภาพันธ์ 2563  
csv pdf
รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อ การใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ
10 กุมภาพันธ์ 2563  
csv pdf
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท 2....
10 กุมภาพันธ์ 2563  
csv pdf
ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx pdf
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง (Fiscal Early Warning System)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx pdf
ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf