ขนาดตัวอักษร |    
พบ 63 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx json
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่มีในระบบ e-learning ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx json
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx json csv pdf
ชุดข้อมูลอุปสงค์ของวัคซีน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv json
สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการประสานด้านการเมืองของกระทรวงการคลัง พันธกิจ 1. ประสานงานด้านการเมือง รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
มีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น ให้คำปรึกษา และประสานเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีเรื่องที่ต้องเสนอเพื่อพิจารณารวมจำนวน 32 เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึงการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
วิสัยทัศน์ ผลักดันระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ 1. ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
สามารถเผยแพร่ได้จำนวน 14 ครั้ง ผู้ที่ติดตามเพจจำนวน 109,113 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 1) e-mof magazine จำนวน 30 ชิ้น 2) e-family จำนวน 12 ชิ้น 3) web จำนวน 42 ชิ้น 4)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
จำนวนสื่อประเภท ถาม-ตอบ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบในสื่อ FB สถานีข่าว กค. จำนวนยอดการติดตาม Facebook สถานีข่าว ก.คลัง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
กำหนดกลุ่มเป้าหมายการขึ้นระบบ (Rollout) เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงานเดิมและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร้อยละของอัตราว่างที่ยังไม่มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
ประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และนำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง พันธกิจ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
สามารถดำเนินการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ทันกำหนดเวลา ทั้งนี้ 1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง พันธกิจ 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json