ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กฟผ. (2,442 )

การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv