ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กฟผ. (2,458 )

การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ. (1,514 )

ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
กำลังผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (3,757 )

ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า หน่วย : เมกะวัตต์ (MW)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (2,819 )

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (1,800 )

ชุดข้อมูลการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า รายปี หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ. (1,769 )

ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. (6,057 )

การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2566
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv