ขนาดตัวอักษร |    
พบ 40 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
การว่างงานระยะยาว (Long-term unemployment) เป็นตัวสะท้อนถึง ค่าแรงที่จะได้ลดลงทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอัตราการว่างงานในระยะยาวนั้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำที่ ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทาง สังคมจากการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
ร้อยละการมีงานทำของแรงงานสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกำลัง แรงงานในตลาดแรงงานในประเทศ (ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล) เมื่อเทียบกับ ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
กำลังแรงงานรวม หมายถึง หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)ที่ทำงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตัวเลขที่แสดงอัตราร้อยละของผู้ว่างงานในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกำลังแรงงานรวม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้อยู่ในกำลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ ซึ่งได้แก่ 1. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุต่ำกว่า 15 ปี 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx