ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย (12,199 )

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2565
เกษตรกรรม
csv xlsx url