ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 230 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
pdf xls csv
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
xls csv
อาคาร ชื่ออาคาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv xls
เป็นข้อมูลเชิงสถิติสรุปการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566  
xls pdf csv rdf
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลรายงานจำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
"สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประกอบด้วย - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตามรายปี/รายเดือน/รายวัน แยกเป็นจำนวนเรื่อง/ราย - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายสูงสุด 10 อันดับแรก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xls
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv doc
ข้อมูลสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
ข้อมูลการสำรวจแหล่งหญ้าทะเล ปีฐาน พ.ศ.2558 และสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ นำร่อง 24 ชายหาด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลสถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
url csv xls
เกาะ 123 views
ข้อมูลการสำรวจเกาะในประเทศไทย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก โดยการสำรวจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv