ขนาดตัวอักษร |    
พบ 55 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2565  
csv xlsx url
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2565  
url pdf xlsx csv
01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
url pdf csv
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2565  
csv xlsx pdf url
ข้อมูลสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url csv xls
ข้อมูลสถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url csv xls
ข้อมูลการจัดวางทุ่นในทะเล เพื่อพยุงสิ่งอื่นให้ลอยน้ำ หรือสำหรับเป็นที่ผูกจอดเรือ หรือสำหรับเป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พระพุทธศักราช 2456
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url csv xls
ข้อมูลสถานภาพพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url csv xls
ข้อมูลการสำรวจแนวปะการัง ปีฐาน พ.ศ. 2558 และสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url xls csv
ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย - ประกาศ/คำสั่ง - แผนที่ - สถานภาพทรัพยากร -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url xls csv pdf
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานการขนส่งตู้สินค้า ของท่าเรือกรุงเทพฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
url csv xls
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv xls
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv json
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย จากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url rar csv pdf
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url rar csv
พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url rar csv
ข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ด้านสมดุลน้ำ ในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv
การให้บริการ ที่ปรึกษาเพื่อประเมินความยั่งยืน ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไทย ประกอบด้วยฐานข้อมูลกลุ่มวัสดุพื้นฐานและพลังงาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv xls
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv
ข้อมูลจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv