ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
มูลค่าธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน(Bank) และมิใช่สถาบัน การเงิน(Non-bank)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf
ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบหรือช่องทางต่างๆ ทีให้บริการโดยธนาคารพาณิชยจ์ ดทะเบียนในประเทศ สาขา ธนาคารต่างประเทศ บริษัททีประกอบธุรกิจบตั รเครดิตทีมใช่สถาบนั...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf
มูลค่าเฉลี่ย การใช้บตั รพสาติกผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. การใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย ผ่านเครื่อง EFTPOS 2. การใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการ ณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf
ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf
ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทีผู้ให้บริการทีเป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน(Non-bank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf
ปริมาณและมูลค่ารายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เช่น ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ ค่าสินค้าและบริการอืน ๆ โดยจำแนกตามสื่อการชำระเงินดังนี้ 1. เงินสด 2. เช็ค...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf