ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 303 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กันยายน 2566  
pdf csv
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือนของแต่ละตำบลทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จาก shapefile พื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี 2548-2564...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv pdf
จำนวนของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำแนกตามระดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv pdf xlsx
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv pdf xlsx
แสดงข้อมูลภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นแต่ละศูนย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv pdf
รายชื่อชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf csv
เป็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv pdf
รายงานประจำปี เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ของกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่ต่อภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf docx pptx xlsx csv
เป็นข้อมูลเชิงสถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง เพื่อนำมาประเมินผลและประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2566  
xlsx pdf csv
เป็นข้อมูลเชิงสถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง เพื่อนำมาประเมินผลและประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2566  
xlsx pdf csv
เป็นข้อมูลเชิงสถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง เพื่อนำมาประเมินผลและประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2566  
xlsx pdf csv
เป็นข้อมูลเชิงสถิติสรุปการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2566  
xls pdf csv rdf
เป็นข้อมูลเชิงสถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง เพื่อนำมาประเมินผลและประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2566  
xlsx pdf csv
ข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนและไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv pdf
สถิติการแจ้งเกิด-การแจ้งตาย รายเดือนในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv pdf
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์รายเดือนของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv pdf
ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv pdf
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv pdf
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx pdf csv
จำนวนครัวเรือนที่มีการรุกล้ำริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv pdf