ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรอันเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
เป็นการเปรียบเทียบยอดขายของธุรกิจในระยะเวลาต่างกัน เพื่อบอกถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับยอดขายในปีที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
เป็นการพิจารณาว่ารายได้จากการขายที่เกิดขึ้น 100 บาท ธุรกิจสามารถสร้างกำไรสุทธิได้กี่บาท หากค่าที่ได้ออกมาในอัตราส่วนที่สูง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
เป็นการพิจารณาว่าธุรกิจมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้มากเพียงพอต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายมากน้อยเพียงใด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 เมษายน 2565  
csv
รายงานจำนวนผู้รับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทองค์กร แยกตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 เมษายน 2565  
csv