ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสถานศึกษาที่มีการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site visit)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
api xls csv
ข้อมูลผู้ประเมินภายนอก (บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานให้ประเมินคุณภาพภายนอก)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv api
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xls api url
จำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายเดือน จำแนกตามประเภทโครงการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv api
ข้อมูลผู้ประเมินภายนอกที่ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
api xls csv
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากระบบ GFMIS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2565  
api xls xlsx
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api xls
รายละเอียดการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค และรายละเอียดการจัดสรรค่าเช่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls api
รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls api
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2564  
api xls