ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ จากทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
api
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2567  
csv api
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2566  
api
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2566  
api
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
รายงานประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
การแถลงทิศทางนโยบาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
คำรับรองปฏิบัติงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
รายละเอียดคำอธิบายตามตัวชี้วัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
กรอบงานวิจัย สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
api csv