ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 38 ชุดข้อมูลสำหรับ "railways"
เรียงโดย :
ที่มา : The ASEAN Secretariat หมายเหตุ : http://www.aseanstats.org/ วันที่ปรับปรุง : 09/12/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ข้อมูลอัตราค่าระวาง ของการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้าแยกตามประเภทสินค้าในหน่วยวัดที่ต่างกันเช่น ปริมาณ(ตัน), ค่าระวาง (บาท) เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx json
สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx json csv
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แยกตามประเภทรถ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลรายงานงบการเงินของการรถไฟฯ ในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลการให้เช่า สัญญา รูปแบบของผู้เช่า ราคา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถไฟแต่ละประเภทและประเภทรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566  
pdf
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2565  
url xlsx
ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟฯ (ขื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ที่ตั้ง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx