ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
181 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ บ้านที่อยู่อาศัย ( < 150 หน่วย/เดือน) ปี 2562 (2,221 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ บ้านที่อยู่อาศัย ( > 150 หน่วย/เดือน) ปี 2562 (1,081 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ กิจการขนาดเล็ก ปี 2562 (1,181 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ กิจการขนาดกลาง ปี 2562 (631 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ กิจการขนาดใหญ่ ปี 2562 (687 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ กิจการเฉพาะอย่าง ปี 2562 (539 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ ส่วนราชการ ปี 2562 (849 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2562 (569 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ โรงสีข้าว ปี 2558 (607 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การทอผ้าด้วยเส้นใยฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ปี 2563 (503 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง ปี 2563 (544 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตยางเครปและยางก้อน ปี 2558 (447 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2558 (431 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรคมนาคม ปี 2558 (637 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ อุตสาหกรรมยานยนต์อื่น ๆ ปี 2563 (651 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ โรงแรม ปี 2558 (454 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตน้ำแข็ง ปี 2558 (493 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ โรงงานทำแป้งมันสำปะหลัง ปี 2558 (492 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ ส่วนราชการ ปี 2560 (502 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 (420 )

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xls