ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566  
url
แนวทางและกลไกการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ภายในประเทศ และเพื่อวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566  
pdf
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำและเผยแพร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
api url
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ สถานที่ตั้ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx