ขนาดตัวอักษร |    
พบ 164 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ประกาศสำนักงาน"ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ 1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
แผนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (GI) จากกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
พื้นที่ที่มีการขอรับบริการฝนหลวงทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการขอรับบริการฝนหลวงผ่านทางช่องทางต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
json pdf
ข้อมูลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤตของศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตน้ำ ระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
url pdf
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี ปัจจุบัน/ปีถัดไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ สป.กษ.(ส่วนกลาง) เช่น ชื่องานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf xlsx
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
โครงการเสนอขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวเดือนธนวาคม ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงแผนการติดตามโครงการในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ประกาศกระทประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีใจความสำคัญคือ กำหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (ร.ง.8)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลชนิด และปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีพร้อมจำหน่ายของศูนย์ฯ รายสัปดาห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf xls csv
ข้อมูลนี้แสดงสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลแสดงผลกระบวนการ/ขั้นตอยในการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลร้านค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) จากกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf