ขนาดตัวอักษร |    
พบ 164 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลชนิด และปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีพร้อมจำหน่ายของศูนย์ฯ รายสัปดาห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
pdf xls csv
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv url
Table Maize Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
The Cassava Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย จากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url rar csv pdf
ระบบฐานข้อมูลของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed : e-GS) (มกษ.4406) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url pdf
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการจัดเก็บทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว (GMP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ จัดเก็บด้วยระบบจัดเก็บ ของกองกลาง สป.กษ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
pdf xlsx
The Sugarcane Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
pdf xlsx
ระบบฐานข้อมูลของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP (มกษ.4400 และ มกษ.4401) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv url
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv pdf url
The Soybean Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการจัดเก็บทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวตามมาตรฐานสินค้าข้าว (Q)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx xls pdf
The Rice (Paddy) Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
pdf csv xlsx
"แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไปโรงงาน 2. ข้อมูลการประกอบกิจการ 3. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx docx pdf