ขนาดตัวอักษร |    
พบ 28 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx pdf
ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx pdf
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2543 - 2562
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง (Fiscal Early Warning System)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx pdf
ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf