ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 158 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
สัดส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการผลิตคอนเดนเสทแยกรายแหล่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้น้ำมันในการกลั่นแยกรายโรงกลั่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
การจำหน่ายยานพาหนะแยกตามประเภท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
สัดส่วนการปล่อย CO2 ต่อการใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แยกตามชนิดเชื้อเพลิง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น้ำมัน ไฟฟ้านำเข้า เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
สัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและLNG
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
การปล่อย CO2 แยกตามการใช้พลังงานรายสาขา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ขนส่ง อุตสาหกรรม และอื่นๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
การปล่อย CO2 แยกตามชนิดพลังงาน ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv