ขนาดตัวอักษร |    
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สรุปผลการซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประกอบด้วยข้อมูล ประเภทงาน ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนผู้ซื้อแบบ...
7 มิถุนายน 2559  
pdf xlsx csv
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน
22 กันยายน 2558  
csv pdf xlsx
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประกอบด้วยข้อมูล  ประเภทงาน ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับจ้าง สถานะ ราคาที่เสนอ(ต่ำสุด) จำนวนผู้ซื้อแบบ...
6 ตุลาคม 2558