ขนาดตัวอักษร |    
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยรถยต์ แยกตามยี่ห้อ และ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แยกตามลักษณะรถและมาตรฐานรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf