ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 68 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2566  
api
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2566  
api
โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
csv
เรื่องเด่นจากผลงานวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
json
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
รายงานประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
แผนงานที่สำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
csv
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
การแถลงทิศทางนโยบาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
คำรับรองปฏิบัติงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
รายละเอียดคำอธิบายตามตัวชี้วัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api
ผลงานที่ได้รับรางวัล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
กรอบงานวิจัย สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
api csv
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
รายการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบวิดีโอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv