ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 68 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
json
รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
รายงานประจำปีของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
แผนงานที่สำคัญของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
การแถลงทิศทางนโยบายของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
คำรับรองปฏิบัติงานของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
รายละเอียดคำอธิบายตามตัวชี้วัดของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
json
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
เรื่องเด่นจากผลงานวิจัยของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
json
โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
csv
รายการคลังข้อมูลวิจัยเกษตรที่แยกตามสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2567  
json
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2567  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2567  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2567  
csv api