ขนาดตัวอักษร |    
พบ 209 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
10 สิงหาคม 2560  
csv xls xlsx
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง  จำแนกตามอุตสาหกรรม และอายุ  ทั่วราชอาณาจักร  ปี...
21 มิถุนายน 2559  
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
4 กันยายน 2560  
xls
ข้อมูลการบรรจุงาน  จำแนกตามอุตสาหกรรม  และอายุ   ทั่วราชอาณาจักร  ปี...
27 มิถุนายน 2559  
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
21 มกราคม 2559  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
25 พฤศจิกายน 2558  
xls xlsx
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
18 กันยายน 2558  
csv
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
2 มกราคม 2563  
csv xlsx
รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2495 - 2558)
2 มกราคม 2563  
csv xlsx
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
9 กรกฎาคม 2561  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
16 พฤษภาคม 2561  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561  
csv xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
15 มิถุนายน 2559  
xls csv xlsx
สรุปยอดครู ก ครู ข โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558 โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง(Fight for Zero Violence)
16 กันยายน 2558  
xlsx csv
จำนวน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2552 - 2559
4 กันยายน 2560  
xls
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
11 มกราคม 2560  
csv
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของการสะสมทุน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
1 กันยายน 2560  
xls