ขนาดตัวอักษร |    
พบ 288 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
pdf
ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน โดยการจำแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ลักษณะที่สำคัญของข้าราชการ จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในควินไทล์ที่ 5 จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2550 - 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในควินไทล์ที่ 1 จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2550 - 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้จำแนกตามแหล่งที่มา ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของรายได้ และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของรายได้ และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการที่แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คิดว่าควรปรับปรุง จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการที่สมรส จำแนกตามสถานภาพการทำงานของคู่สมรส และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการที่รายงานการใช้คอมพิวเตอร์ การเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค์และแหล่งที่ใช้ จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการที่มีหนี้สิน มูลค่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครอบครัวที่มีหนี้ จำนวนหนี้สินที่ผ่อนชำระต่อเดือน จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการที่มีผู้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู และจำนวนผู้อยู่ในความอุปการะเฉลี่ยต่อครอบครัว จำแนกตามประเภทของผู้ที่อยู่ในความอุปการะ และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามอายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย รายได้ของคู่สมรส และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามสถานภาพการครอบครองบ้าน/ที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการอยู่อาศัย การเบิกค่าเช่าซื้อ/เช่าบ้าน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามภาวะทางการเงินและวิธีการแก้ปัญหาเมื่อรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามภาวะทางการเงินและวิธีการแก้ปัญหาเมื่อรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls