ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 (2,185 )

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (3,127 )

สถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม - เดือน ธันวคม 2566) พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามจังหวัดและอายุ ปีงบประมาณ 2565 (2,133 )

รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามจังหวัดและอายุ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2566
สาธารณสุข
xlsx
จำนวนประชากร จำแนกตามอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 (984 )

จำนวนประชากร จำแนกตามอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2566
สาธารณสุข
xlsx
จำนวนประชากร จำแนกตามเพศสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 (288 )

จำนวนประชากร จำแนกตามเพศ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2566
สาธารณสุข
xlsx
จำนวนประชากร จำแนกตามเพศสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (184 )

จำนวนประชากร จำแนกตามเพศ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2566
สาธารณสุข
xlsx
จำนวนการเบิกเลนส์ตาในโครงการตาต้อกระจก ปีงบประมาณ 2565 (171 )

จำนวนประชากรสิทธิ DIS , UC ที่มีสิทธิย่อย 74 และตรวจสอบพบในโปรแกรมคนพิการ โดยให้ระบุตามประเภทการพิการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566
สาธารณสุข
xlsx
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี (2562 -2564 ) (2,306 )

จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จ.มุกดาหาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565
สาธารณสุข
xls
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (6,223 )

หมายเหตุ : UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS) WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL) SSS สิทธิประกันสังคม SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ OFC...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สาธารณสุข
xlsx csv
ชุดรายงานจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 (2,042 )

ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สาธารณสุข
xlsx
ชุดรายงานจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2561 (678 )

ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2561 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สาธารณสุข
xlsx
ชุดรายงานจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2560 (733 )

รายงานจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2560 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สาธารณสุข
xlsx
ชุดข้อมูลบริการวัคซีนพื้นฐาน (Vaccine) จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (2,243 )

ที่มา : สำนักสารสนเทศเพื่อการบริหาร, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : งานคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แหล่งข้อมูล : OP/PP individual record หน่วยนับ : คน/เข็ม...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สาธารณสุข
url
ชุดข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (IP Service) (652 )

ที่มา : 1.สำนักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : 2.งานคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : ช่วงเวลาของข้อมูล หมายถึง...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สาธารณสุข
url
ชุดข้อมูลรายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ (625 )

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 'งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx
ชุดข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน (471 )

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : - ข้อมูลลงทะเบียน =...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สาธารณสุข
url xlsx
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามเพศและช่วงอายุ (3,181 )

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สาธารณสุข
url xlsx
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามพื้นที่ (1,261 )

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : -...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ สาธารณสุข
url xlsx