ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (คน/ครั้ง) แยกตามประเภทบริการฟื้นฟูฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนคน/ชิ้น ของประชากรสิทธิ DIS,UC ที่มีสิทธิย่อย 74 จำแนกประเภทอุปกรณ์ฯได้ ดังนี้ 1. อุปกรณ์ทางการได้ยิน = รหัสอุปกรณ์ 2505-2509 2. อุปกรณ์ทางการเคลื่อนไหว = รหัสอุปกรณ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนคนพิการสะสมที่ลงทะเบียนในระบบ UC (สิทธิย่อย 74) แยกตามประเภทความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม EPI ใน OPPP indiv 43 แฟ้ม และโปรแกรม BPPDS ของกทม. ใช้ field VCCTYPE วัคซีนพื้นฐานประกอบด้วย วัคซีนตามรหัสที่กำหนด นับจำนวนคนโดยใช้ CID...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จ.มุกดาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565  
xls
บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls pdf
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx xls csv
บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข (บัญชียาหลักแห่งชาติยาแผนปัจจุบัน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
ราคากลางยาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดซื้อจัดหายา (ราคากลางยาสมุนไพร)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx xls
ราคากลางยาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดซื้อจัดหายา (ราคากลางยาแผนปัจจุบัน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx xls