ขนาดตัวอักษร |    
พบ 18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557
24 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
25 พฤษภาคม 2560  
csv
รายนามองคมนตรี
29 กันยายน 2558  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน,องค์การอิสระ,รัฐวิสาหกิจ
9 กันยายน 2558  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (decor.soc.go.th)
30 มีนาคม 2562  
json xlsx
ข้อมูลประกาศราชกิจจานุเบกษา (rkj.soc.go.th)
30 มีนาคม 2562  
json xlsx
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2557
28 มิถุนายน 2559  
csv
รายการคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของประเทศไทย
30 กันยายน 2558  
csv xlsx
สรุปจำนวนการรับเรื่องพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
9 ตุลาคม 2558  
xlsx
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557...
30 กันยายน 2558  
csv xlsx
สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
27 สิงหาคม 2558  
xls csv
รายชื่อส่วนราชการจำแนกตามกระทรวง - กรม
9 กันยายน 2558  
xlsx
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
29 กันยายน 2558  
xlsx csv
รางวัลที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
10 กันยายน 2558  
csv
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th)
2 ตุลาคม 2558  
xlsx csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550
25 พฤษภาคม 2560  
csv