ขนาดตัวอักษร |    
พบ 141 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
7 กุมภาพันธ์ 2563  
xls pdf
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560
23 พฤศจิกายน 2560  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครึ่งเดือนหน้า)
28 มีนาคม 2562  
csv xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2561 (ครึ่งเดือนหน้า)
28 มีนาคม 2562  
csv xlsx
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยวิธี ตกลงราคา
14 กันยายน 2558  
xlsx csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
8 สิงหาคม 2559  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558
4 สิงหาคม 2559  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกรกฎาคม 2560 (ครึ่งเดือนแรก)
31 สิงหาคม 2560  
csv