ขนาดตัวอักษร |    
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
30 มิถุนายน 2563  
url api
ข้อมูลผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
24 มิถุนายน 2563  
url