ขนาดตัวอักษร |    
พบ 212 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม:...
2 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจประกอบไปด้วยข้อมูลสถานการณ์โรงงานในปัจจุบัน: การประกอบกิจการโรงงานเปรียบเทียบ GDP , ข้อมูลอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve , ข้อมูลใบอนุญาตและการลงทุน...
2 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลเครื่องจักรประกอบไปด้วยข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องจักร , ข้อมูลการจดจำนองเครื่องจักร การเรียกใช้งานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานระบบบริการข้อมูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรม...
1 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน การเรียกใช้งานข้อมูล...
1 มิถุนายน 2563  
api
การค้าของไทยกับประเทศสำคัญ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา/คู่ค้าสำคัญ 
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลการส่งออกของไทยกับประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสำคัญ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสาคัญของไทย
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกสาคัญ100 อันดับแรกของไทยกับโลกตลาดส่งออกสาคัญของไทยและแหล่งนาเข้าของตลาดส่งออ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลประเทศคู่แข่งสินค้าส่งออกสาคัญของไทย(100  อันดับแรก)ในตลาดโลก
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของโลกและประเทศผู้ส่งออกสาคัญ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าภายใต้สิทธิ FTA
2 มิถุนายน 2563  
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า)ปี 2560-2562 (มกราคม)
20 พฤษภาคม 2563  
csv xlsx
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด Gross Regional and Provincial Product (GPP)
8 พฤษภาคม 2563  
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนพฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563  
csv
ข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เดือนพฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนมีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563  
csv