ขนาดตัวอักษร |    
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลกลุ่มสินค้านำเข้าสำคัญ 10 อันดับที่นำเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของ 13 กรอบความตกลง
2 มิถุนายน 2563  
xls
ข้อมูลสถิติข้อมูลการใช้สิทธิ FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้า
2 มิถุนายน 2563  
xls
ข้อมูลตารางการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของไทย
2 มิถุนายน 2563  
xlsx
การค้าของไทยกับประเทศสำคัญ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา/คู่ค้าสำคัญ 
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลการส่งออกของไทยกับประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสำคัญ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสาคัญของไทย
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกสาคัญ100 อันดับแรกของไทยกับโลกตลาดส่งออกสาคัญของไทยและแหล่งนาเข้าของตลาดส่งออ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลประเทศคู่แข่งสินค้าส่งออกสาคัญของไทย(100  อันดับแรก)ในตลาดโลก
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของโลกและประเทศผู้ส่งออกสาคัญ
2 มิถุนายน 2563  
pdf
ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าภายใต้สิทธิ FTA
2 มิถุนายน 2563  
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาความตกลง FTA ทุกเวทีของไทยอย่างสั้นๆ  ประกอบด้วย  ชื่อความตกลง  ประเทศสมาชิก  วันที่ลงนาม  วันที่มีผลบังคับใช้  และสถานะ...
6 มิถุนายน 2559  
xls csv
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลในตารางประกอบด้วย การค้า การส่งออก การนำเข้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ 50 อันดับแรก รวมทั้ง อาเซียน...
10 มิถุนายน 2559  
xlsx csv