ขนาดตัวอักษร |    
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลกลุ่มสินค้านำเข้าสำคัญ 10 อันดับที่นำเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของ 13 กรอบความตกลง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
ข้อมูลสถิติข้อมูลการใช้สิทธิ FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
ข้อมูลตารางการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
การค้าของไทยกับประเทศสำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา/คู่ค้าสำคัญ 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลการส่งออกของไทยกับประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสาคัญของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกสาคัญ100 อันดับแรกของไทยกับโลกตลาดส่งออกสาคัญของไทยและแหล่งนาเข้าของตลาดส่งออ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลประเทศคู่แข่งสินค้าส่งออกสาคัญของไทย(100  อันดับแรก)ในตลาดโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของโลกและประเทศผู้ส่งออกสาคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าภายใต้สิทธิ FTA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
อัตราภาษีภายใต้สิทธิ FTA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาความตกลง FTA ทุกเวทีของไทยอย่างสั้นๆ  ประกอบด้วย  ชื่อความตกลง  ประเทศสมาชิก  วันที่ลงนาม  วันที่มีผลบังคับใช้  และสถานะ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls csv
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลในตารางประกอบด้วย การค้า การส่งออก การนำเข้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ 50 อันดับแรก รวมทั้ง อาเซียน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx csv