ขนาดตัวอักษร |    
พบ 557 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
Incidence of tuberculosis per 100,000 population
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Incidence of malaria per 100,000 population
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Maternal mortality ratio per 100,000 live births
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of 1 year-old children immunised against measles
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Infant mortality rate
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Under-five mortality rate
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of seats held by women in national parliament
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Ratio of girls in secondary education
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Ratio of girls in primary education
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Literacy rate of population aged 15 and 24 year olds
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Net enrolment ratio in primary education
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Prevalence of underweight children under-five years of age
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Employment-to-population ratio
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Growth rate of GDP per person employed at current prices
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Prevalence of 20% poorest population in national consumption
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of population below the national poverty line
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of population below $ 1.25 (PPP) per day
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv