ขนาดตัวอักษร |    
พบ 440 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อัตราการตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน เพศชาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามคนทำงาน
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามคนทำงาน
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Incidence of tuberculosis per 100,000 population
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Incidence of malaria per 100,000 population
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Maternal mortality ratio per 100,000 live births
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of 1 year-old children immunised against measles
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Infant mortality rate
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Under-five mortality rate
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of seats held by women in national parliament
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Ratio of girls in secondary education
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Ratio of girls in primary education
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Literacy rate of population aged 15 and 24 year olds
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Net enrolment ratio in primary education
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Prevalence of underweight children under-five years of age
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Employment-to-population ratio
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Growth rate of GDP per person employed at current prices
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Prevalence of 20% poorest population in national consumption
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of population below the national poverty line
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Proportion of population below $ 1.25 (PPP) per day
20 กุมภาพันธ์ 2563  
csv