ขนาดตัวอักษร |    
พบ 440 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ธุรกิจบริการที่่พักที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ธุรกิจบริการที่่พักที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ : ดุลการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ - รายจ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : The World Travel & Tourism Council (WTTC) หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยโดย WTTC โดย WTTC กำหนดนิยามว่า "GDP generated directly by the Travel & Tourism...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองระหว่างปี 2558-2560
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองระหว่างปี 2558-2560
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : The World Travel & Tourism Council (WTTC) หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยโดย WTTC โดย WTTC กำหนดนิยามว่า "GDP generated directly by the Travel & Tourism...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว วันที่ปรับปรุง : 14/02/2020
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ปี 2560 ไม่รวม การผลิต และหมวดย่อย 58 (การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่)...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำแนกตามประเภทโทรศัพท์
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำแนกตามเขตการปกครอง
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(BERD/GDP)
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อ 100 ครัวเรือน
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย ต่อ 100 ครัวเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv