ขนาดตัวอักษร |    
พบ 477 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2563  
csv
ค่าจ้างแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2563  
csv
Natural and Cultural Resources
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
Infrastructure
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
T&T Policy and Enabling Conditions
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
Enabling Environment
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
Travel & Tourism Competitiveness Index
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
ความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity ; EI)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งในองค์กรท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งในสภาแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
ร้อยละของจำนวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจำนวนนักโทษทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2554-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามการศึกษาสูงสุด พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามอายุ พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามเพศ พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv