ขนาดตัวอักษร |    
พบ 438 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ : ดุลการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ - รายจ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : The World Travel & Tourism Council (WTTC) หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยโดย WTTC โดย WTTC กำหนดนิยามว่า "GDP generated directly by the Travel & Tourism...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองระหว่างปี 2558-2560
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองระหว่างปี 2558-2560
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : The World Travel & Tourism Council (WTTC) หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยโดย WTTC โดย WTTC กำหนดนิยามว่า "GDP generated directly by the Travel & Tourism...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว วันที่ปรับปรุง : 14/02/2020
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ปี 2560 ไม่รวม การผลิต และหมวดย่อย 58 (การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่)...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำแนกตามประเภทโทรศัพท์
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำแนกตามเขตการปกครอง
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(BERD/GDP)
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อ 100 ครัวเรือน
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย ต่อ 100 ครัวเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย ต่อ 100 ครัวเรือน จำแนกตามภาค
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีในครัวเรือนต่อประขากร 100 คน
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv