ขนาดตัวอักษร |    
พบ 22 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลผลิตหอมแดงแยกตามจังหวัด ปี 2562
31 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตหอมหัวใหญ่แยกตามจังหวัด ปี 2562
31 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตกระเทียมแยกตามจังหวัด ปี 2562
31 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตลิ้นจี่แยกตามจังหวัด ปี 2562
31 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตเงาะแยกตามจังหวัด ปี 2562
31 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตลำไยแยกตามจังหวัด ปี 2562
31 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตทุเรียนแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตมะพร้าวแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตมังคุดแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตลองกองแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตกาแฟแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตยางพาราแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
30 กรกฎาคม 2563  
csv
ผลผลิตปาล์มน้ำมันแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
30 กรกฎาคม 2563  
csv
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตข้าวนาปรังแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ผลผลิตข้าวนาปีแยกตามจังหวัด ปี 2562
30 กรกฎาคม 2563  
xlsx
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
30 กรกฎาคม 2563  
csv pdf
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
30 กรกฎาคม 2563  
pdf csv