ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ชุดข้อมูลภาพรวมแผนงาน และการจัดจ้าง รวมถึงขอบเขตการดำเนินโครงการรายปี ประกอบด้วย แผนงาน,งบประมาณ,ระยะเวลาการดำเนินการ,ขอบเขตการดำเนินงาน,ผลผลิต, ผลลัพธ์, งวดเงิน, link download...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv xlsx
รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน ตามมาตรา 23...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv xlsx
จำนวนโครงการและงบประมาณที่อบต./เทศบาลได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3.ค่าหนังสือเรียน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
ข้อมูลแผน ข้อบัญญัติ โครงการ กิจกรรมที่ได้จากการขับเคลื่อนข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx
รายละเอียดนโยบายและแผน มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ แผนหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก (1 โครงการ 15,000 บาท)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx
กิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ที่ดำเนินการในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv
รายชื่อโครงการของฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ทางสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้มีการจัดทำ เช่น Dataset, Data Catelog, Data Model และ Data Dashboard
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx csv
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv xlsx
โครงการและรายชื่อหน่วยงานแผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv xlsx