ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 20 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มีนาคม 2567  
csv xlsx
รายชื่อต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการส่งมอบต้นแบบให้กองทัพหรือหน่วยงานภายนอกทดสอบทดลองใช้งาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. หรือคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับที่มาในการดำเนินงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่รับมอบต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. เพื่อดำเนินการทดสอบทดลองใช้งานหรือนำไปใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx
โครงการงานวิจัยภายใต้กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url xlsx
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง ข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx json