ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 3,210 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิตามหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ ข้อมูลแสดงถึงเครือข่ายของหน่วยบริการที่รองรับการบริการในแต่ละระดับ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
xlsx csv url
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 เมษายน 2567  
csv xlsx
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
url xlsx csv
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามพื้นที่ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามประเภทธุรกิจ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามช่วงวงเงินอนุมัติ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv url xlsx
รายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
rar pdf xlsx
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx shp url csv
ข้อมูลการให้บริการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลแหล่งดำน้ำในอุทยานแห่งชาติและการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำหรับประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
รายชื่ออุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน พร้อมรายละเอียดสถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนบ้านพักและค่ายพักแรมในอุทยานแห่งชาติ บ้านพัก 1,083 หลัง ค่ายพักแรม 120 หลัง รวมเป็น 1,203 หลัง พักได้รวม 10,205 คน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ รายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xlsx