ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 158 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
docx pptx pdf xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการหารือและยืนยันความต้องการ 1. รายงานการประชุม หรือ email ยืนยันความต้องการ 2. รายชื่อผู้ใช้ข้อมูลที่สำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น 1. การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx pdf
โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (1) ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งพิมพ์ (ควรระบุ ชื่อสิ่งพิมพ์ เวอร์ชัน ปีที่ผลิต ผู้ผลิต เลข...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf xlsx url
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx pdf
จำนวนของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำแนกตามระดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv pdf xlsx
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv pdf xlsx
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง CCTV โครงการศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร (S-Model) ประกอบด้วย ปริมาณจราจรเฉลี่ย (PCUs/ชั่วโมง)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv pdf
ข้อมูลรายละเอียดรายงานโครงการศึกษาด้านการขนส่งและจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผุ้บริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
การวิเคราะห์และการประมาณการความต้องการการขนส่งสินค้า (หน่วย : ตันต่อปี) จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ) ในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
แสดงข้อมูลบนระบบนำทาง (Namtang) การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านแอปพลิเคชันจากช่องทาง Web Application และ Mobile Application (iOS และ Android)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
แสดงข้อมูลบนระบบนำทาง (Namtang) การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านแอปพลิเคชันจากช่องทาง Web Application และ Mobile Application (iOS และ Android)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
รายละเอียดนโยบายและแผน มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ แผนหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
การสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี โดยวิธีการบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Method) บนถนนสายหลักต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists) รายสถานี (ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx pdf
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
การสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี โดยวิธีการบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Method) บนถนนสายหลักต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
การวิเคราะห์และการประมาณการปริมาณการเดินทางและความต้องการการเดินทางของ (หน่วย : ล้านเที่ยวต่อวัน) จำแนกตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ประกอบด้วย บ้านไปทำงาน (HBW) บ้านไปเรียนหนังสือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และความพึงพอใจในการให้บริการของ สนข. ได้แก่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv doc pdf
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx pdf csv api rss rdf