ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 2,413 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf csv
บัญชีรายชื่อตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
การร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xlsx csv
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf api
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจำเดือน มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
มาตรฐานสถานภาพการทำงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดจำแนกประเภทงานของบุคคลของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xlsx
การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากรทุกคน ตามที่อยู่จริง ซึ่งเป็นเสมือนการฉายภาพนิ่ง ณ วันสำมะโน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xls doc
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
เครื่องมือเก็บรวบรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
docx pptx pdf xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการหารือและยืนยันความต้องการ 1. รายงานการประชุม หรือ email ยืนยันความต้องการ 2. รายชื่อผู้ใช้ข้อมูลที่สำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xlsx
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xlsx