ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
45 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ (17 )

โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านหมอกและควัน (18 )

โครงการวิจัยด้านหมอกและควัน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง (18 )

โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (17 )

โครงการวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร (22 )

โครงการวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านพืชไร่พืชสวน (31 )

โครงการวิจัยด้านพืชไร่พืชสวน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านสมุนไพร (14 )

โครงการวิจัยด้านสมุนไพร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านน้ำ (28 )

โครงการวิจัยด้านน้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านปศุสัตว์ (20 )

โครงการวิจัยด้านปศุสัตว์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านประมง (17 )

โครงการวิจัยด้านประมง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านอาหาร (29 )

โครงการวิจัยด้านอาหาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน (16 )

โครงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว (21 )

โครงการวิจัยด้านข้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
ผลงานที่ได้รับรางวัล (11 )

ผลงานที่ได้รับรางวัล

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
กรอบงานวิจัย (12 )

กรอบงานวิจัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
ทรัพย์สินทางปัญญา (14 )

รายการทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
ข่าวประชาสัมพันธ์ (14 )

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย (10 )

รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
งบแสดงฐานะการเงิน (27 )

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv
รายงานประจำปี (8 )

รายงานประจำปีของ สวก.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
csv