ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานจำนวนผู้รับบริการ กสอ. จำแนกตามประเภทองค์กร แยกตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
รายงานจำนวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ละจังหวัด จำแนกตามปีงบประมาณและประเภทองค์กรที่สังกัด (SMEs และวิสาหกิจชุมชน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url