การจำแนกข้อมูลและลงรหัส (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การจำแนกข้อมูลและลงรหัส (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน รายละเอียดองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อการเผยแพร่ ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ใน 2.1 ซึ่งรวมตั้งแต่การเผยแพร่แบบดั้งเดิม (เล่มรายงาน) ไปจนถึงการบริการทางเว็บไซต์ ข้อมูลเปิด หรือการเข้าถึงข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย

Data source cannot be displayed.
การจำแนกข้อมูลและลงรหัส (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d7d6e605-b466-47c5-9b0d-5ddc0f79f8b3
คำสำคัญ GSBPM Private Hospital Survey การจำแนกข้อมูล ลงรหัส สถานพยาบาลเอกชน สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ eindust@nso.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา โครงการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สถานพยาบาล,โรงพยาบาล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สาธารณสุข/โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-03-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-31
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาตำแหน่งของสถานพยาบาลต่างๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต./สาธารณสุขชุมชน, โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xls
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อ ขออนุมัติผลิตสถิติ เช่น - ข้อเสนอโครงการหรือแผนคำของบประมาณ - บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf