ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

พันธกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ปี 2557- 2560 จึงได้กำหนดแผนงานที่จะรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อขยายคลังข้อมูลและเป็นพื้นในการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม-วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ ศมส. ให้มีครบรอบด้าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนั้น ศมส. จึงจัดตั้งโครงการจัดทำฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย

โครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในชื่อโครงการฐานข้อมูลศิลปะในประเทศไทย และโครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผศ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสืบค้นและจัดทำระเบียนข้อมูลศิลปกรรมชิ้นสำคัญในประเทศไทย ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

นอกเหนือไปจากการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางโครงการยังได้สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญประเภทหนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังจะกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศมส. 2557-2560

ในปี 2559-2560 ศูนย์ได้สนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "บทบาทของลังกาทวีปในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาต่อพุทธศิลป์ไทย" ดำเนินการโดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และเรื่อง "ศิลปกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 4-5" ดำเนินการโดย ผศ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 307b946d-c64a-4414-b6da-348a65a20aa5
วันที่สร้างชุดข้อมูล 14 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ มรดก วัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย ศมส สังคม
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านชาติพันธุ์สภาวะ (Ethnicity) เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นคุณสมบัติทางชาติพันธุ์ที่กลุ่มสังคมต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2564  
csv json
"เว็บไซต์คลังชุมชน" เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก "โครงการคลังชุมชนและเครือข่ายข้อมูล" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2564  
csv json
ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเป็นพื้นที่หนึ่งในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2564  
csv json