ขนาดตัวอักษร |    
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการแสงซินโครตรอน 11 ระบบลำเลียงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เทคนิคการปลดปล่อยอิเล็กตรอน เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ และเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ นอกจากนี้ สถาบันยังให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่ บริการวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการเทคนิคและวิศวกรรม บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และบริการถ่ายเทคโนโลยี โดยเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ เช่น การเกษตร อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ยางและพอลิเมอร์ โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (ชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว) อัญมณี และด้านการแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

Data source cannot be displayed.
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bdac52c5-8fb3-4816-8f2a-2d200889d504
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ วิจัย วิศวกรรม อัตราค่าบริการ อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพัฒนาธุรกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ bds@slri.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
csv xlsx
รายรับ – ค่าใช้จ่าย (รายรับ หมายถึง รายรับจากการดำเนินกิจการในรอบปี ไม่รวมรายรับจากการให้เช่าที่ดิน ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ และ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
csv xlsx